Favore.plCentrum FinansowePoradnik finansowy

Czym właściwie jest faktoring?

Czym właściwie jest faktoring?

Faktoring jest wg definicji formą finansowania działalności gospodarczej. Tego typu finansowanie polega na wykupie przez wyspecjalizowany podmiot (faktora) wierzytelności przedsiębiorstwa (faktoranta) z tytułu sprzedaży dóbr bądź usług osobie trzeciej.

Zaletą faktoringu dla przedsiębiorstwa jest niewątpliwie możliwość uzyskania środków finansowych przed ustalonym terminem zapadalności wierzytelności. Dzięki temu, faktorant nie czeka, aż dłużnik spłaci swoje zobowiązania wobec niego, co poprawia znacznie płynność przedsiębiorstwa oraz zabezpiecza się przed ewentualnym opóźnieniem spłaty długu przez swojego wierzyciela.

Faktor skupując wierzytelności od przedsiębiorstwa, robi to zazwyczaj na zasadzie dyskonta. Oznacza to, że skupuje dług osoby trzeciej wobec faktoranta po cenie niższej niż jego nominalna wartość. Dyskonto, czyli różnica pomiędzy rzeczywistą wartością skupowanej wierzytelności, a faktyczną kwotą przekazaną przedsiębiorcy, stanowi wynagrodzenie faktora.

Jak już zostało wspomniane powyżej, faktoring jest wykorzystywany jako narzędzie zarządzania płynnością finansową firmy. Możliwość sprzedaży wierzytelności faktorowi, zależnie od wyboru ich ilości oraz terminów zapadalności pozwala na regulowanie wpływów środków finansowych do przedsiębiorstwa.

Firma świadcząca usługi faktoringowe bierze na siebie ryzyko niewywiązania się dłużnika z obciążających go zobowiązań. Ewentualna strata związana z niewypłacalnością wierzyciela musi więc zostać pokryta prze faktora i na jego koszt.

Co może być przedmiotem faktoringu?

Transakcja faktoringu odnosi się do wierzytelności handlowej, która wynika z umowy dostawy, umowy sprzedaży lub świadczenia usług niezależnie od ich przeznaczenia. Przedmiotem faktoringu mogą być zatem zarówno wierzytelności istniejące, jak i przeszłe. Faktor nie może jednak skupować wierzytelności niezbywalnych., a także wierzytelność przysługująca w związku ze sprzedażą rzeczy przeznaczonych do użytku indywidualnego bądź rodzinnego, z których nabywca korzysta w ramach gospodarstwa domowego. Przedmiotem faktoringu mogą być bowiem tylko należności związane z obrotem gospodarczym.

Finansowanie działalności firmy bez zaciągania kredytu

Nowoczesna forma finansowania działalności, jaką jest faktoring, pozwala na uniknięcie wyczerpania kapitału przez odroczone terminy spłat. Dzięki temu Twoje przedsiębiorstwo zachowa płynność finansową bez zaciągania kredytu - zobacz najlepsze propozycje.

Kredyty
Konta bankowe
Oszczędności i inwestycje